• HRD

3 phương pháp rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp